Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolagets substansvärde uppgick per 30 juni 2020 till 149,3 MSEK. Antalet aktieägare uppgår till drygt 3 200 st. Bolaget har alltjämt samma huvudägare.

  

Vår uppgift är att utveckla bolaget och skapa en avkastning i linje med bolagets målsättning. För att uppnå detta räcker det inte med att vi enbart höjer avkastningen på investeringsportföljen, vi måste även hantera bolagets storleksproblem. Förändringsarbetet ligger på två nivåer, bolagsnivå och ägarnivå. Läs mer

 

Bolagets starka finansiella ställning tillsammans med en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya Havsfrun genom strukturella förändringar och därmed eventuell sammanhängande nya investeringar.

 

Havsfrun Divests Hedge Fund Portfolio - (HedgeNordic)


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2020-02-19

Bokslutskommuniké 2019

 

Publicerades under vecka 12, 2020

Årsredovisning 2019

 

2020-06-17

Årsstämma 2020

 

2020-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 

2020-08-19
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

2020-10-28
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020