Havsfrun

Allmänt om B-aktien

NOTERINGSPLATS
Havsfruns B-aktie noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien ingår i segmentet, små bolag samt sektorn Finans. Aktiens kortnamn är HAV B och ISIN-koden är SE0000312043. Havsfruns B-aktie noterades år 1994 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista, antalet aktieägare uppgick då till ca 400 vilket kan jämföras mot dagens drygt 3 000 aktieägare.

 

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet är 60,5 MSEK fördelat på totalt 12 105 940 aktier varav 1 855 330 A-aktier och 10 250 610 B-aktier. Bolagets A-aktier ger rätt till tio röster per aktie medan B-aktierna ger rätt till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och berättigar till lika stor utdelning.

 

 KvotvärdeRöster/aktieAntal aktierAndel av kapitaletAndel av rösternaAktiekapitalet
A-aktier5 kr101.855.33015,3%64,4%9.276.650
B-aktier5 kr110.250.61084,7%35,6%51.253.050
Totalt--12.105.940100,0%100,0%60.529.700

Samtliga aktier är fullt betalda. Inga utestående konvertibler eller optioner finns.

 


ÄGARSTRUKTUR

Antal aktieägare uppgick vid utgången av år 2019 till 2410 st. Den enskilt största ägarkategorin utgörs av bolagets huvudägare där Claes Werkell med närkrets representerar 28,5 % av kapitalet och 36,0 % röstetalet samt John Tengberg med närkrets representerar 29,1 % av kapitalet och 37,2 % av röstetalet.


SUBSTANSVÄRDERABATT/PREMIUM
Om substansvärdet överstiger bolagets börsvärde existerar en substansvärderabatt (+), omvänt ett premium (-). B-aktien värderades vid utgången av 2019 med en premie om 11,9 % i förhållande till substansvärdet.


KURSUTVECKLING & AKTIENS OMSÄTTNING
Vid utgången av år 2019 var B-aktiens börskurs 17,70 kr vilket ger en totalavkastning för år 2019 på 13,3 %. Handeln i B-aktien är begränsad jämfört med börsens större bolag. De flesta aktieägarna i Havsfrun har emellertid tämligen små innehav som kan omsättas ganska omgående, ofta med lätthet inom en vecka. B-aktien lämpar sig därför bäst som långvarigt innehav. Både små och stora aktieägare i Havsfrun är historiskt sett långsiktiga, vilket framgår av att i genomsnitt endast ca 10 % av aktierna omsatts årligen under de senaste fem åren. Detta kan jämföras med börsens mest omsatta aktier, där mer än 100 % omsätts årligen.