Havsfrun

Havsfrun i korthet

FRAMTIDSUTSIKTER

Havsfrun arbetar nu främst med att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten.

 

Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Hur ett sådant samarbete skall se ut vet vi inte på förhand, eftersom det varierar med omständigheterna. Men eftersom vi, såsom ett alternativ, kan göra apportköp med egna aktier som betalningsmedel så är förvärvskapaciteten ganska hög. Det kan alltså rent principiellt röra sig om bolag mångdubbelt Havsfruns nuvarande storlek.

 

Havsfrun kan i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har en hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i en börsnoterad miljö.

 

Våra sökningar efter bolag görs brett över flera olika sektorer och branscher. Vi letar efter rätt partner. Några kandidater finns inom fastigheter, andra inom finans eller teknik, men även flera inom andra intressanta områden.

 

Vi ser ett intresse från onoterade bolag som söker sig till börsen för att bland annat få gynnsamma värderingar, men också för tillgång till billigare kapitalmarknad och likvida aktier för existerande aktieägare, likväl som för att erhålla en likvid apportvaluta vid eventuell expansion genom uppköp. Vi är öppna för nya förslag och förutsättningslösa diskussioner.  Att komma i mål tar dock sin tid med affärsförhandlingar och allt som skall stämma. Det gäller nu att sålla fram de rätta bolagen där 1+1 kan bli 3. Arbetet fortgår kontinuerligt.

 

I avvaktan på strukturella engagemang kommer placeringarna tills vidare att inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar för att upprätthålla den finansiella handlingsfriheten.

 

 

Jonas Israelsson

VD