Havsfrun

Mål och strategi

Vårt huvudfokus är att söka efter affärsmöjligheter vilka kan bidra till att bolaget uppnår en större volym. Vi söker efter bolag som vi kan koppla ihop Havsfrun med och vilka kan lösa storleksfrågan och även lyfta lönsamheten. Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer, exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag. Våra bolagssökningar går brett, över flera olika branscher och sektorer.

 

Som förberedelse inför potentiella nya strukturella engagemang beslutade bolaget under första halvåret att avyttra samtliga hedgefondplaceringar. Idag är dessa placeringar avyttrade. Det innebär att investeringsportföljen enbart består av likvida aktier och aktiefonder. Storleken på portföljen uppgår till drygt 36 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 24 procent (Aktiv fondportfölj i oktober 2020). I avvaktan på nya strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar samtidigt som investeringsgraden kommer att hållas på en relativt låg nivå.

 

Bolagets starka finansiella ställning och det nya mandatet för en bredare verksamhetsinriktning medför att Havsfrun torde vara en intressant samarbetspartner för många bolag, inte minst de som söker och kan dra nytta av en koppling till en börsnoterad miljö. Vi tror att många bra affärsmöjligheter kan framkomma för den som är öppen med förmåga och resurser att anpassa sig. Detta är vad Havsfrun främst strävar efter.