Havsfrun

Mål och strategi

ULTIMAT MÅLSÄTTNING

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun utgår beräkningsmässigt från den genomsnittliga avkastningen som den globala aktiemarknaden har uppnått under perioden 1900–2018. Under denna period har aktiemarknaden avkastat 5,2 % per år mätt i reala termer, vilket vi använder även såsom väntevärde för aktiemarknadens genomsnittliga framtida avkastning.

 

AVKASTNING 1995 - 2018

Historiskt sett har bolagets substansvärde per aktie (justerat för återinvesterad utdelning) under perioden 1 januari 1995 – 31 december 2018 haft en effektiv årsavkastning på 6,8 % och bolagets B-aktie har haft en totalavkastning om 10,7 % per år. Under motsvarande period har aktiemarknaden (MSCI AC World Index) haft en effektiv årsavkastning om 6,5 % och hedgefondmarknaden (HFRI Fund of Funds Index) haft en effektiv årsavkastning om 4,9 %.

 

PLACERINGSINRIKTNING

För att nå upp till målsättningen har bolaget valt att investera på hedgefondmarknaden. Fördelen gentemot aktiemarknaden är mindre förväntade värdesvängningar, nackdelen samtidigt en viss risk för lägre avkastning. Vad gäller intjäningen har hedgefonder historiskt skapat en real årlig avkastning om 3,2 % , d.v.s. 2,0 procentenheter lägre än den reala historiska årliga avkastningen för aktiemarknaden. Det som krävs för att investeringsportföljens avkastningsmål ska uppnås är dels att hedgefonder framgent skapar en intjäning motsvarande den historiska, dels att investeringsportföljen genom skickliga fondurval därtill skapar ett överskott om minst 2,0 procentenheter per år.

 

Bolaget har i sin strävan att överprestera hedgefondmarknaden utgått från ett investeringsreglemente vilken togs i bruk januari 2010. Under perioden januari 2010 till och med december 2018 har den globala hedgefondmarknaden avkastat 2,2 % per år, vilket är lägre än sitt historiska genomsnitt. Det är bolagets bedömning att avkastningen på hedgefondmarknaden även de kommande åren kan komma vara låg.

 

För att skapa bättre förutsättningar för att nå upp till målsättningen kommer bolaget att söka värdepappersinvesteringar även inom andra områden än hedgefonder. Exempel på sådana investeringar är aktier, krediter och fastigheter.

 

INVESTERINGSPORTFÖLJEN 

Investeringsportföljen skall av riskspridningsskäl vara väldiversifierad. För att bygga en stabil portfölj som skall klara olika marknadsklimat och grunda för en jämn och stabil avkastning fördelas portföljen normalt över flera olika typer av värdepappersinnehav med olika inriktningar. Varje innehav skall bidra med riskspridning och sinsemellan olika typer av intjäning. Beroende på rådande marknadsklimat och bedömningar om framtida marknadsklimat kan denna allokering ändras genom att innehaven kan viktas upp alternativt ned. Bolaget strävar efter en bibehållen diversifierad och stabil portfölj både under normala marknadsklimat och under finansiell stress på marknaden.

 

Vid utgången av år 2018 bestod investeringsportföljen (Aktiv fondportfölj) av ett noggrant urval av stora och väletablerade hedgefonder. Investeringsportföljens storlek i förhållande till bolagets substansvärde uppgick vid utgången av 2018 till 76,4 %. Den förhållandevis låga investeringsgraden har främst att göra med att bolaget velat skapa en större handlingsfrihet medan det utretts ett antal nya investeringsalternativ.