Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfruns B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har drygt 5300 aktieägare och ett eget kapital per 31 december 2020 på 156,0 MSEK. Bolaget har alltjämt sedan 1994 samma huvudägare.


VD-kommentar (Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2020)

Årets första nio månader har till stor del präglats av Covid-19 pandemin och dess effekter på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Efter aktiemarknadens stora värdefall under februari och mars månad har världsbörserna uppvisat en kraftig återhämtning och vid utgången av det tredje kvartalet befann sig den globala aktiemarknaden igen kring sina historiskt högsta nivåer. Det låga ränteläget tillsammans med centralbankernas stimulansåtgärder har drivit tillgångspriserna. Pandemins fortsatta förlopp och konsekvenser på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna förorsakar dock osäkerhet framöver.

 

Vårt huvudfokus är att söka efter affärsmöjligheter vilka kan bidra till att bolaget uppnår en större volym. Vi söker efter bolag som vi kan koppla ihop Havsfrun med och vilka kan lösa storleksfrågan och även lyfta lönsamheten. Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer, exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag. Våra bolagssökningar går brett, över flera olika branscher och sektorer.

 

Som förberedelse inför potentiella nya strukturella engagemang beslutade bolaget under första halvåret att avyttra samtliga hedgefondplaceringar. Idag är dessa placeringar avyttrade. Det innebär att investeringsportföljen enbart består av likvida aktier och aktiefonder. Storleken på portföljen uppgår till drygt 36 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 24 procent. I avvaktan på nya strukturella engagemang kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar samtidigt som investeringsgraden kommer att hållas på en relativt låg nivå.

 

Under året har flera samarbetsmöjligheter utretts med potentiella motparter dock ännu utan konkreta resultat, men arbetet fortsätter. Genomförandet av strukturella affärer tar sin tid. Utsikterna kan förändras men just nu vill jag ändå sammanfatta läget som försiktigt och behärskat optimistiskt.

 

Bolagets starka finansiella ställning och det nya mandatet för en bredare verksamhetsinriktning medför att Havsfrun torde vara en intressant samarbetspartner för många bolag, inte minst de som söker och kan dra nytta av en koppling till en börsnoterad miljö. Vi tror att många bra affärsmöjligheter kan framkomma för den som är öppen med förmåga och resurser att anpassa sig. Detta är vad Havsfrun främst strävar efter.

 

Jonas Israelsson

VD