Havsfrun

Havsfrun i korthet

VD har ordet - (årsredovisning 2020)


ÅR 2020

 

Finansiella marknaden

Året har till stor del präglats av Covid-19 pandemin och dess effekter på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Aktiemarknaden utvecklades väl fram till mitten av februari men coronavirusets spridning förändrade drastiskt förutsättningarna och aktiemarknaden reagerade med kraftig nedgång. Även hedgefondmarknaden föll kraftigt och uppvisade ett av sina historiskt svagaste kvartal. Under resterande del av året skedde en successiv återhämtning. Vid utgången av 2020 befann sig både aktie- och hedgefondmarknaden återigen kring sina historiskt högsta nivåer. Det låga ränteläget tillsammans med centralbankernas stimulansåtgärder har drivit tillgångspriserna. Pandemins fortsatta förlopp och konsekvenser på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna förorsakar dock osäkerhet framöver. 

 

Investeringsportföljen

Vid ingången av året uppgick investeringsportföljens (Aktiv fondportfölj) värde till 144 mkr, motsvarande en investeringsgrad på 75 procent. Placeringar i hedgefonder uppgick till 118 mkr och placeringar i aktier och aktiefonder uppgick till 26 mkr. Investeringsportföljen påverkades negativt av marknadens extrema turbulens och branta prisfall. Under det första kvartalet minskade investeringsportföljen med 17 procent i värde. Cirka 60 procent av förlusterna orsakades av hedgefonderna och cirka 40 procent av aktieplaceringarna. Förlusterna från hedgefonderna kan hänföras främst till tre av portföljens innehav vilka föll mellan 12 – 33 procent och stod för drygt 80 procent av de totala förlusterna.  Hedgefondförvaltarna underpresterade både i absoluta tal och mot sina interna jämförelseindex. Aktieplaceringarna (aktier och aktiefonder) minskade med 32 procent vilket var en underprestation med 10 procentenheter jämfört med aktiemarknaden.

 

Vid utgången av det första kvartalet beslutade bolaget att avyttra 85 procent av samtliga hedgefondplaceringar och resterande del under det andra kvartalet. Detta medförde att bolagets investeringsgrad successivt minskade till förhållandevis låga nivåer.   

 

Den finansiella marknaden påbörjade en kraftig återhämtning i slutet av det första kvartalet. Under de tre sista kvartalen steg aktiemarknaden med 48 procent och hedgefondmarknaden med 21 procent. Investeringsportföljen steg under samma period med 38 procent. Aktieplaceringarna stod för ca 90 procent av vinsterna och hedgefondplaceringarna för cirka 10 procent. Investeringsportföljen steg sammantaget med 14 procent under år 2020, en avkastning i nivå med aktie- och hedgefondmarknaden.

 

Investeringsportföljen bestod vid utgången av året av aktier och aktiefonder till ett värde om drygt 42 mkr, motsvarande en investeringsgrad på 27 procent.

 

Substansvärdet

Bolagets substansvärde (justerat för återlagd utdelning) minskade med drygt 9 % under år 2020. Anledningen till att substansvärdet underpresterade beror på att bolaget realiserade stora förluster när hedgefondplaceringarna avyttrades samt att bolaget därefter haft en låg investeringsgrad.

 

Vid utgången av året uppgick substansvärdet till 156 mkr, varav aktier och aktiefonder uppgick till 42 mkr, Avvecklingsportföljen uppgick till 6 mkr och likvida medel uppgick till 107 mkr.

 

Covid-19 påverkan på Havsfrun

Covid-19 har skapat en stor svensk och internationell kris men samtidigt också öppnat nya affärsmöjligheter. Effekterna är ännu inte fullt uppenbara. Den svenska och den globala ekonomin kan komma att förändras avsevärt framgent. Oväntade och intressanta affärsmöjligheter kan uppstå inte minst pga. bristande likviditet i svensk företagsamhet generellt, liksom olika typer av strukturella förändringar. Såsom förberedelse för sådana potentiella och nya engagemang har bolaget dels frigjort likvida medel genom att ha avyttrat hedgefondplaceringarna dels breddat bolagets verksamhetsinriktning genom ändring av bolagets verksamhet i bolagsordningen (till samma lydelse som gällde före 2006).

 

Pandemins direkta påverkan på bolagets reguljära verksamhet är låg men har påskyndat avyttringen av hedgefonder. För övrigt bedrivs det löpande arbetet med att utvärdera nya placeringar och samarbeten, förädla befintlig portfölj och hantera bolagets administration som tidigare.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Havsfruns ambition att göra en strategisk allians med en ny partner är för övrigt inte helt olik den nya amerikanska börstrenden ”SPAC” (Special Purpose Acquisition Company). Denna innebär en initial börsnotering av ett väsentligen likvitt bolag som siktar på att, inom 1–2 år från börsnoterad grund, i steg 2 skapa lönsamma strategiska allianser, genom uppköp, samgående eller på annat sätt. Havsfruns bedömning är att vi ligger väl framme i liknande bana, med etablerad historik, likvida tillgångar och nu mer än 6 000 aktieägare. Poängen är att skapa nya aktieägarvärden. Vi är tämligen kräsna i vårt urval och siktar på allianser med klar samgåendepotential som väsentligt överstiger Havsfruns substansvärde. Ambitionen är hög men inte orimlig. Vi tror att ambitionen är förenlig med ett kvalitetsurval av potentiella partners som också ser klara fördelar i en samverkan. Kort sagt win-win, dvs allianser med ökat aktieägarvärde på två håll.

 

Jonas Israelsson

VD